Polityka Ochrony Prywatności

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

 1. Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem akademiapp.pl/sklep  
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w akademiapp.pl/sklep jest:
  1. Kamil Kosiński –  w przypadku zakupu produktów oferowanych przez akademiapp.pl/sklep
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach akademiapp.pl/sklep (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
 5. Klienci mogą przeglądać akademiapp.pl/sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w akademiapp.pl/sklep  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Akademię Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński i za zgodą Klientów.
 8. W przypadku uzyskania przez Akademię Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński wiadomości o korzystaniu przez Klienta z akademiapp.pl/sklep niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 
 9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line usługi PayU za towary nabyte w akademiapp.pl/sklep są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
  1. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w akademiapp.pl/sklep produkty,
  2. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w akademiapp.pl/sklep sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 10. Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński  zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński danych osobowych innemu niż Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński administratorowi danych.
 11. Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński lub też gdy Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w akademiapp.pl/sklep naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 12. Dodatkowo, okazjonalnie, Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty akademiapp.pl/sklep do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 13. Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 14. Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z akademiapp.pl/sklep. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z akademiapp.pl/sklep, może jednak spowodować pewne utrudnienia.