Regulamin

Regulamin

Firma Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński prowadzi sklep internetowy, dostępny w domenie akademiapp.pl/sklep prowadzony przez Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński, przy ul. Skarbowej 8/2, 91-473 Łódź, REGON 101080328 oraz  NIP: 725-252-34-06, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym poczta@akademiapp.pl, tel. 785644400

 1. Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową akademiapp.pl/sklep.
 2. Klienci  mają możliwość korzystania z akademiapp.pl/sklep dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w akademiapp.pl/sklep (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na akademiapp.pl/sklep  ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez napisanie  oświadczenia o rozwiązaniu umowy i przesłanie na adres e-mail: poczta@akademiapp.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński  jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w akademiapp.pl/sklep należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Akademią Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński, której przedmiotem są usługi świadczone przez Akademię Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w akademiapp.pl/sklep  może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z akademiapp.pl/sklep oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5. Wszystkie produkty dostępne w akademiapp.pl/sklep  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych akademiapp.pl/sklep są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon ( w zależności od wyboru Klienta) . Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich oraz Poczty Polskiej ). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w biurze firmy Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński, przy ulicy Skarbowej 8, 91-473 Łódź których wykaz wskazany jest na stronach internetowych akademiapp.pl/sklep.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Akademią Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński, dotycząca zakupu danego produktu w akademiapp.pl/sklep ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w akademiapp.pl/sklep  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest biuro firmy Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński, które znajduje się przy ulicy Skarbowej 8, 91-473 Łódź.
 9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach akademiapp.pl/sklep, Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński  może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w akademiapp.pl/sklep  produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:
 • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze produktu lub w kasie biura firmy Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński. W wybranych przypadkach Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 • Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku dostępnym w akademiapp.pl/sklep.

 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w akademiapp.pl/sklep, Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński  zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 2. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 60 dni ( średni czas dostawy zamówień to  3-4 dni)  od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do biura firmy Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński przy ulicy Skarbowej 8/2, 91-473 Łódź.  O możliwości odebrania zamówionego produktu Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński  informuje drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.
 3. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach akademiapp.pl/sklep. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku, gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis w naszej firmie ”, produkt należy odesłać na adres biura Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński przy ulicy Skarbowej 8/2, 91-473 Łódź po wcześniejszym kontakcie z firmą Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński, bądź dostarczyć osobiście do biura w Łodzi po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z obsługą sklepu pod numerem: 785644400.

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Akademii Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński.  Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, wysyłając e-mail na poczta@akademiapp.pl  lub w formie pisemnej na adres Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński  podany w górnej części Regulaminu, na koszt Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora poda obsługa firmy Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński.
 2. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński, albo Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński  nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 3. Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński.  W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 5. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w akademiapp.pl/sklep i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@akademiapp.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Akademię Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński dokonanych przez Klienta zakupów, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Akademii Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński wskazanego w art. 13, na swój koszt.
 6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu akademiapp.pl/sklep  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu akademiapp.pl/sklep  składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 7. Podane przez Klientów dane osobowe Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński  zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w akademiapp.pl/sklep wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w akademiapp.pl/sklep.

22. Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach akademiapp.pl/sklep. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w akademiapp.pl/sklep  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 1. Klient  przy pierwszym logowaniu w akademiapp.pl/sklep, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z akademiapp.pl/sklep
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem właściwe jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Akademia Pierwszej Pomocy Kamil Kosiński w ramach akademiapp.pl/sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.